Thiết kế tường kè bảo vệ bờ sông Biên  giới sông Hồng, Nậm Thi (Lào Cai)