Tìm kiếm
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 138/2020/NĐ-CP 27-11-2020

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2 135/2020/NĐ-CP 18-11-2020

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu

3 115/2020/NĐ-CP 25-09-2020

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dung và quản lý viên chức

4 Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của Phòng TNTĐ 05-02-2020

Đề án: “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc Gia về động lực học sông biển”.

5 100/2018/NĐ-CP 09-04-2018

Nghị định số của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Số, ký hiệu văn bản: 100/2018/NĐ-CP
Hiệu lực thi hành: 15/09/2018

6 114/2018/NĐ-CP 09-04-2018

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Số, ký hiệu văn bản: 114/2018/NĐ-CP
Hiệu lực thi hành: 04/09/2018

7 08/2017/QH14 06-19-2017

Luật Thủy lợi
Số, ký hiệu văn bản: 08/2017/QH14
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Hiệu lực thi hành: 01/07/2018

8 07/2017/QH14 06-19-2017

Luật chuyển giao công nghệ
Số, ký hiệu văn bản: 07/2017/QH14
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Hiệu lực thi hành: 01/07/2018

9 40/2017/TT-BTC 04-28-2017

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị
Số, ký hiệu văn bản: 40/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Hiệu lực thi hành: 01/07/2017

10 54/2016/NĐ-CP 14-06-2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số, ký hiệu văn bản: 54/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Hiệu lực thi hành: 01/08/2016

11 07/2017/QH14 06-19-2017

Tên văn bản: Luật chuyển giao công nghệ
Số, ký hiệu văn bản: 07/2017/QH14
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Ngày ban hành: 19/06/2017
Hiệu lực thi hành: 01/07/2018

12 819/QĐ-BNN-KHCN 03-14-2016

Quyết định của Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2050
Số văn bản : 819/QĐ-BNN-KHCN
Cấp ban hành : Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày có hiệu lực : 14/03/2016