Mô phỏng khai thác cát trong tính toán diễn biến trên mặt bằng  khu vực vùng ngã ba sông Đà,  sông Thao, sông Lô  (mô hình toán hình thái 2D)