20 Tháng 04

Cửa Hà Lạn sông Sò bị bồi lấp ảnh hưởng tới việc tàu, thuyền ra vào cảng neo đậu. Bài báo này đã sử dụng mô hình Delft3D để tính toán mô phỏng chế độ thủy động lực cho một năm đại biểu để làm rõ sự biến động của các yếu tố thủy động lực vùng cửa sông theo mùa trong năm. Biến động thủy động lực theo mùa sẽ được sử dụng tìm hiểu nguyên nhân bồi tụ của cửa sông và đề xuất các giải pháp chỉnh trị chống bồi lấp luồng tàu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng cửa Hà Lạn nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. TÀI LIỆU VÀ CÔNG CỤ TÍNH TOÁN

2.1. Tài liệu

2.2. Công cụ tính toán

2.2.1 Phạm vi thiết lập mô hình

2.2.2. Điều kiện biên mô hình

2.2.3. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Một số đặc trưng thủy hải văn khu vực nghiên cứu qua tài liệu đo đạc

3.2. Phân tích chế độ thủy động lực tại khu vực nghiên cứu

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Duc, D.M.; Nhuan, M.T.; Ngoi, C.V. An analysis of coastal erosion in the tropical rapid accretion delta of the Red River, Vietnam. J. Asian Earth Sci. 2012, 43, 98–109.

[2]. Delft Hydraulics, 2006. Delft3D-Flow User Manual; Delft3D-Wave User Manual

[3]. Cong V. Mai, Marcel J.F. Stive, and Pieter H.A.J.M. Van Gelder, 2009. Coastal Protection Strategies for the Red River Delta. Journal of Coastal Research, Vol. 25, No1, 105-116.

[4]. Nguyen Van Hanh, Nguyen Duc Dien, Nguyen Thanh Hung, 2005. Flood prediction for Red and Thaibinh river system base on MIKE software. Proceeding of national conference on fluid mechanics, 160-172.

[5]. Nguyen Thanh Hung, Do Minh Duc, Dinh Thi Quynh and Vu Dinh Cuong, Nearshore Topographical Changes and Coastal Stability in Nam Dinh Province, Vietnam. Journal of marine science and engineering, 2020, 8, 755; doi:10.3390/jmse8100755.

[6]. Vũ Đình Cương, Nguyễn Thanh Hùng, Tô Vĩnh Cường, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nghiên cứu các đặc trưng thủy động lực và biến động hình thái vùng cửa sông Mã tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập Khoa công nghệ 2009-2014 (tập II), Tr. 424-437, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Hà Nội 2014-2015.

[7]. Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương, Yoshimitsu Tajima, Tô Vĩnh Cường, Numerical modeling of Hydrodynamics and sediment transport processes in Ma rivier estuary, Vietnam, Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam.

[8]. Vũ Cao Minh, Biến động cửa Ba Lạt, cửa Hà Lạn trong thời kỳ cận đại và ảnh hưởng của chúng tới diễn biến bồi tụ xói lở khu vực Hải Hậu - Nam Định, Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy lợi, số 13, tháng 3 năm 2013.

[9]. Pruszak, Z.; Szmytkiewicz, M.; Hung, N.M.; Ninh, P.V. Coastal processes in the Red River delta area, Vietnam. Coast. Eng. J. 2002, 44, 97–126.

[10]. National Weather Service. NOAA Wave Watch III Model Data Access. Available online: https://polar.ncep. noaa.gov/waves/ensemble/download.shtml? (accessed on 29 June 2021).

[11]. Te Slaa, S. Coastal Erosion Processes near Sea Dike in Hai Hau District, Vietnam. Master’s Thesis, Hydraulic Engineering, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 2009; 191p.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương,
Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Ngọc Bích, Triệu Quang Quân

Phòng Thí nghiệm Thí nghiệm trọng điểm về Động lực học sông biển

THEO TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI